Regulamin pobytu

DZIAŁALNOŚĆ WYNAJEM POKOI

Właściciele Dworku Prawdzic cenią sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu opracowanego w celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości

§1

Pokój wynajmowany jest na doby wypoczynkowe, rozpoczynajace się o godz. 15°° z kończące się o godz. 11°° dnia następnego. Przedłużenie pobytu należy zgłosić w dniu poprzedzającym wyjazd do godz. 10°° , możliwość przedłużenia w miarę wolnych pokoi.

§2

W dniu przyjazdu należy wypełnić kartę pobytową, na podstawie której wydany jest klucz do pokoju, zapoznać się z regulaminem oraz uregulować nalezności zwiazane z pobytem i wyżywieniem.

§3

  1. W Dworku obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach od 22°° do 6°° . Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Dworku Prawdzic nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Dworek Prawdzic może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który narusza tę zasadę.
  2. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w pokojach bez wcześniejszego zgłoszenia w Recepcji.
  3. Gość Dworku Prawdzic nie może przekazywać pokoju innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeżeli jeszcze nie upłyneła doba wypoczynkowa, za którą zapłacił.
  4. Dworek Prawdzic może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas swego ostatniego pobytu naruszył rażąco regulamin Dworku Prawdzic, wyrządzając szkodę w jego mieniu lub w mieniu Gości, czy też szkodę na osobie Gościa, pracownika Dworku Prawdzic lub innych osób w nim przebywających.
  5. Dworek nie ponosi odpowiedzialności za wniesione rzeczy wartościowe oraz pieniądze i pozostawienie ich w pokoju. W Dworku znajduje się depozyt dla rzeczy wartościowych, które Gość może zdeponować w Recepcji w sejfie.

§4

  1. Opuszczając każdorazowo pokój, Gość powinien dokładnie sprawdzić zamknięcie drzwi. Dworek Prawdzic ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa, w zakresie określonych przepisami art. 846-849k.c o ile strony nie postanowiły inaczej. Dworek Prawdzic nie ponosi odpowiedzialności za samochód Gościa pozostawiony na jego parkingu.
  2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych, powstałe z jego winy bądź z winy osób go odwiedzających. Gość powinien zawiadomoć Recepcję Dworku Prawdzic o wystapieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie w pokojach oraz używanie grzałek, grzejników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
  4. Zakaz spożywania alkoholu i tworzenia biesiad na holach korytarzowych Dworku.
  5. Biesiadowanie i spożywanie alkoholu w przeznaczonym miejscu "TAWERNA".


Copyright ©