Regulamin konkursu „Wymyśl i Wygraj Weekend dla Dwojga z Dworkiem Prawdzic”

I.  Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest Jadwiga Karłowska-Van Bergen prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA „IMOPROJEKT” JADWIGA KARŁOWSKA-VAN BERGEN wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dworek Prawdzic, ul. Szczecińska 15, 72-350 Niechorze, NIP: 8540006045, REGON: 810570242, adres poczty elektronicznej: dworek@prawdzic.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 913863563, +48 734103435.

1.2. Konkurs jest organizowany na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/DworekPrawdzic/?ref=embed_page.

1.3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik Facebooka, który wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.

1.4. Podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Brak podania wymaganych informacji i danych, w tym danych osobowych wskazanych w poniższym Regulaminie, uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu wskazane są w pkt. 5 Regulaminu.

1.5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursu w każdej chwili przed jego zakończeniem i ogłoszeniem wyników, powiadamiając o swojej rezygnacji Organizatora.

1.6. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:

1.6.1. FACEBOOK – portal społecznościowy Facebook.com dostępny pod adresem internetowym: https://www.facebook.com.

1.6.2. FANPAGE – strona (fanpage) Dworku Prawdzic w serwisie Facebook dostępna pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/DworekPrawdzic/?ref=embed_page prowadzona zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.

1.6.3. DWOREK PRAWDZIC – obiekt noclegowy prowadzony przez Organizatora w Niechorzu przy ul. Szczecińskiej 15 (72-350). Szczegółowe informacje na temat Dworku Prawdzic, w tym warunki pobytu i rezerwacji, dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.prawdzic.pl.

1.6.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6.5. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia Zwycięzcy Konkursu.

1.6.6. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

1.6.7. NAGRODA – prawo do dwudniowego weekendowego (tj. obejmującego dwie następujące kolejno po sobie doby hotelowe) pobytu dla dwóch osób w Dworku Prawdzic w okresie przypadającym między 03.06 a 30.09.2024 r., w zależności od dokładnych ustaleń Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem. Nagroda realizowana jest zgodnie z warunkami pobytu w Dworku Prawdzic dostępnymi w regulaminie na stronie internetowej pod adresem: https://www.prawdzic.pl.

1.6.8. ORGANIZATOR / ADMINISTRATOR – Jadwiga Karłowska-Van Bergen prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA „IMOPROJEKT” JADWIGA KARŁOWSKA-VAN BERGEN wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dworek Prawdzic, ul. Szczecińska 15, 72-350 Niechorze, NIP: 8540006045, REGON: 810570242, adres poczty elektronicznej: dworek@prawdzic.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 913863563, +48 734103435.

1.6.9. POST KONKURSOWY – post konkursowy, opublikowany na prowadzonym przez Organizatora Fanpage’u w serwisie internetowym Facebook, umożliwiający wzięcie udziału w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

1.6.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.6.11. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która bierze lub zamierza wziąć udział w Konkursie oraz spełnia dodatkowo wszystkie warunki udziału wskazane w punkcie 2. Regulaminu Konkursu.

1.6.12. ZWYCIĘZCA – Uczestnik, którego Zadanie Konkursowe zostało uznane za najlepsze i kwalifikujące się do przyznania Nagrody przez Komisję Konkursową zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.6.13. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu przez Uczestnika w serwisie internetowym Facebook pod Postem Konkursowym komentarza zawierającego tekst wymyślony reklamowy, udostępnienie posta konkursowego na swoim Facebooku i polubienie Dworku Prawdzic na Facebooku. Szczegółowe wymogi Zadania Konkursowego określone są w Poście Konkursowym.

1.7. Nazwa „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez spółkę Meta Platforms, Inc będącą właścicielem serwisu Facebook.

1.8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani związany z serwisem Facebook. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność w związku z realizacją Konkursu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.

II.  Warunki udziału w konkursie

2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.2. Konkurs jest organizowany na Fanpage’u Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na Fanpage’u Post Konkursowy, w którym informuje o Konkursie i zaprasza do udziału w nim, a także podaje czas nadsyłania Zadań Konkursowych i wskazuje możliwe Nagrody. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje również Regulamin na Fanpage’u.

2.3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

2.3.1. posiadanie konta (profilu) w serwisie Facebook;

2.3.2. zapoznanie się i akceptacja treści poniższego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;

2.3.3. wykonanie i zgłoszenie Zadania Konkursowego w trakcie trwania Konkursu zgodnie z Regulaminem.

2.4. Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku kilkukrotnego wykonania Zadania Konkursowego przez tego samego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę wyłącznie pierwsze Zadanie Konkursowe według kolejności jego dodania.

2.5. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i zgłaszając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. Zadanie Konkursowe nie może przedstawiać wizerunku osób trzecich, w tym nieletnich.

2.6. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać żadnych obrazów, dźwięków lub słownictwa, które są powszechnie uznawane za obraźliwe, obelżywe, wulgarne lub naruszające zasady współżycia społecznego, w tym także jakichkolwiek treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub treści dyskryminujących jakiekolwiek grupy lub osoby. Ponadto informacje podawane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie powinny być autentyczne, zgodne ze stanem faktycznym oraz niewprowadzające w błąd.

2.7. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

2.8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie z ważnych powodów, to jest gdy jego udział w Konkursie jest sprzeczny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem albo regulaminem serwisu Facebook (w szczególności wtedy, gdy podejmuje on działania zmierzające do obejścia warunków udziału w Konkursie, np. zgłaszając Zadanie Konkursowe z konta utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka, konta fikcyjnego albo należącego do osób trzecich).

III. Warunki ogłoszenia zwyciezcy i przyznania nagrody

3.1. Konkurs trwa od dnia 17.05.2024 do dnia 01.06.2024 r. do godz. 24:00.

3.2. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z 3 (słownie: trzech) osób. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadanie Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

3.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 02.06.2024 r. do godz. 12:00 poprzez opublikowanie informacji o Zwycięzcy i oznaczenie jego profilu na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook

3.4. W celu przyznania Nagrody Organizator kontaktuje się niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook i ustala dalszy tok postępowania dotyczący warunków realizacji Nagrody. W szczególności Zwycięzca może zostać poproszony o podanie danych wymaganych do rezerwacji pobytu w zakresie wynikającym z przyznanej Nagrody, to jest imion i nazwisk, adresów e-mail oraz numerów telefonu osób, których dotyczyć ma rezerwacja, a także dokładnego terminu ich pobytu. 

3.5. W przypadku gdyby  niemożliwe było przyznanie Nagrody z uwagi na okoliczności dotyczące Zwycięzcy (np. usunięcie jego konta w serwisie Facebook przed ogłoszeniem wyników Konkursu i brak innych danych umożliwiających kontakt ze Zwycięzcą), Organizator uprawniony będzie do wyboru alternatywnego Zwycięzcy, któremu zostanie przyznana Nagroda.

3.6. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej Nagrody lub przenieść prawo do Nagrody na osobę trzecią, lecz nie może on bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

3.7. W przypadku gdyby nagroda podlegała opodatkowaniu, Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku, jaki Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

IV. Prawa autorskie do zadania konkursowego (licencja)

  1. W granicach dopuszczonych przez prawo Zwycięzca z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej i zbywalnej licencji  (w tym obejmującej prawo do jej sublicencjonowania w zakresie określonym niżej) do korzystania z praw autorskich przysługujących Zwycięzcy względem wszelkich utworów wchodzących w skład jego Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych lub terytorialnych, to jest na następujących polach eksploatacji: w zakresie trwałego lub czasowego kopiowania, powielania, zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci komputera, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, edycji, modyfikacji, poprawek i przeróbek w utworze, w tym włączania go do innych utworów, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne); a także w zakresie prawa do publicznego rozpowszechniania, wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania czy transmisji, w tym w telewizji, radiu, prasie, w Internecie, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatora (w szczególności na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook), oraz wszelkiego wykorzystywania utworu zgłoszonego w ramach Zadania Konkursowego do celów promocyjnych, marketingowych i reklamowych Organizatora Konkursu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przy użyciu technik cyfrowych, reprograficznych i drukarskich, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  2. Powyższa licencja obejmuje także uprawnienie Organizatora do korzystania z praw osobistych Zwycięzcy do Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych lub terytorialnych, to jest w szczególności przez wykorzystanie i rozpowszechnianie utworu na wymienionych powyżej polach eksploatacji bez wymogu wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy itp.) Zwycięzcy.
  3. Przyznana Nagroda za Zadanie Konkursowe wyczerpuje ewentualne roszczenie Zwycięzcy za wynagrodzenie z tytułu udzielenia Organizatorowi wszelkich zgód i zezwoleń określonych w pkt. 4.1 – 4.3 wyżej.

V. Polityka prywatności

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim.

5.3. Zgodnie z RODO Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następującej podstawie prawnej oraz w następujących okresach: 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Organizacja Konkursu, w tym rozpatrywanie Zadań Konkursowych, wyłonienie i ogłoszenie Zwycięzcy oraz przyznanie NagrodyArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na konieczności wywiązania się z warunków organizowanego Konkursu względem jego Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższym RegulaminemDane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania Nagrody przyznanej Zwycięzcy Konkursu lub wygaśnięcia w inny sposób praw i obowiązków Organizatora i Uczestników Konkursu.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności gospodarczej oraz dążeniu do sprzedaży towarów i usługDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą Administratora wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z KonkursemDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

5.6. Przy organizacji Konkursu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

5.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

5.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biura księgowe, doradcy podatkowi lub kancelarie prawne) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu. 

5.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

5.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

5.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Organizatora za przebieg Konkursu określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6.2. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dworek@prawdzic.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Dworek Prawdzic, ul. Szczecińska 15, 72-350 Niechorze.

6.3. Zaleca się podanie  w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych oraz oczekiwań osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Organizatora.

6.5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Organizator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. 

6.6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Prawem właściwym dla organizacji Konkursu jest prawo polskie. 

7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą podlegającą przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).

7.3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.